Izjava o zaštiti osobnih podataka


IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - posjetitelji internet stranice, kupci i poslovni partneri
DRUŠTVA DEKATHLON d.o.o.

 

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Dekathlon d.o.o., 10431 Sveta Nedelja, Industrijska 17, OIB: 73783726182 (Voditelj obrade), izrađena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Društvo Dekathlon d.o.o., 10431 Sveta Nedelja, Industrijska 17, OIB: 73783726182 s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018) odnosno drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi i uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 

1. Opći podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorno je društvo: Dekathlon d.o.o., 10431 Sveta Nedelja, Industrijska 17, OIB: 73783726182
Adresa e-pošte za kontakt: info@shoebox.hr
Telefon za kontakt:01/3336-311

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu Vaših osobnih podataka, radi se o obradi (osobnih podataka) po nalogu te smo također i tom smo slučaju odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

2. Vrste osobnih podataka koje obrađujemo

Društvo Dekathlon d.o.o., 10431 Sveta Nedelja, Industrijska 17, OIB: 73783726182 obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili pristupom na našu službenu internetsku stranicu, zahtjevom za kontakt, zahtjevom za informacije o ponudama i ostalim informacijama vezanih uz poslovanje Društva, zahtjevom za reklamaciju, izražavanjem primjedbe ili pohvale te ulaskom u poslovni odnos sa nama.

Osobni podaci koji se prikupljaju slanjem e-pošte na adrese e-pošte Društva navedene na našoj službenoj internetskoj stranici, a temeljem Vašeg zahtjeva za kontakt, zahtjeva za informacije o ponudama i ostalim informacijama vezanih uz poslovanje Društva, zahtjeva za reklamaciju, izražavanje primjedbe ili pohvale te ulaskom u poslovni odnos sa nama su oni osobni podaci koje ste nam tim putem samoinicijativno dostavili, npr. adresa e-pošte i ime i prezime.

Osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu kontaktiranja zastupnika/vlasnika te djelatnika poslovnih suradnika i/ili klijenata pravnih osoba, a radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora su broj fiksnog telefona osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika, broj mobilnog telefona osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika, adresa e-pošte osobe ovlaštene za zastupanje / vlasnika, ime i prezime djelatnika, radno mjesto djelatnika, mjesto rada djelatnika, mjesto rada djelatnika, broj fiksnog telefona djelatnika, broj mobilnog telefona djelatnika, adresa e-pošte djelatnika.

Osobni podaci koji se prikupljaju u svrhu kontaktiranja klijenata fizičkih osoba, a radi radi efikasnije dostave proizvoda su fiksni ili mobilni telefon klijenta.

Ulaskom u doseg sustava videonadzora Voditelja obrade, moguće je prikupljanje osobnog podatka video snimke. Video snimka se prikuplja temeljem Legitimnog interesa Voditelja obrade radi zaštite osoba i imovine.

U sklopu poslovnog odnosa, dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju poslovnog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora, provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju suglasnost na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

 

3. Pravna osnova i svrhe obrade osobnih podataka

Sve vrste Vaših osobnih podataka Voditelj obrade obrađuje sa svrhom:

  • Ispunjenja Zakonskih obveza – Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s važećim propisima kao i radi obavještavanja i prijava koje smo dužni vršiti prema važećim propisima;
  • Realizacija ugovora Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obveza koje smo ugovorili (npr. Zakon o obveznim odnosima);
  • Kontaktiranja radi efikasnosti izvršavanja poslovnih ugovora, a temeljem suglasnosti koju ste nam dali te legitimnog interesa Voditelja obrade;
  • Zaštite osoba i imovine – Videonadzor temeljem legitimnog interesa Voditelja obrade.


Svi Vaši osobni podaci obrađuju se temeljem Zakona, ugovora, suglasnosti ili legitimnog interesa.

 

4. Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka te do povlačenja suglasnosti, odnosno do trenutka kada zatražimo obnovu suglasnosti, a Vi istu više ne želite dati.

 

5. Upravljanje suglasnostima za obradu osobnih podataka

Promjenu suglasnosti (potpuni ili djelomični opoziv) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila na adresu: info@shoebox.hr ili putem pošte na adresu: Industrijska 17, 10431 Sveta Nedelja.

Ukoliko opozovete dane suglasnosti, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekih dodatnih pogodnosti koje su vezane za njih.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena.

Ako ponovno želite dati svoju suglasnost, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

 

6. Prava ispitanika

 • Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka
 • Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo
 • Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka
 • Pravo na ograničenje obrade – Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
  • Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
  • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima i
  • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.
 • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
 • Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
  • Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati i
  • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta što služi zaštiti Vaših prava.

Zloporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

 

7. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi,
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti,
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem,
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a sve temeljem zakonskih obaveza koje voditelj obrade ima prema istima,
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti i
 • ako podatke moramo u sklopu ugovornog odnosa dostaviti trećim osobama.

 

8. Korištenje digitalnih servisa (Internetska stranica, aplikacije)

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene internetske stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom i informacijama o proizvodima i/ili uslugama, zahtjeva za ulazak u poslovni odnos, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva te ostalih elektronskih obrazaca. Ovi osobni podaci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu koja je navedena uz svaki obrazac. Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama provodimo knjigovodstvenom servisu u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza i računovodstvene obrade i to samo one podatke koji su za to potrebni te ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup internetskoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podaci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja naše ponude, internetske stranice sadrže „kolačiće“ (eng. Cookies) koji se pohranjuju na računalu posjetitelja naše službene internetske stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda naše službene internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.

 

9. Tehničke i organizacijske mjere

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo Vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte, a mi ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice te Vam pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim službenim Internetskim stranicama te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.